Preduzeća i institucije u Sarajevu od 1. marta kroz direktne sporazume potrošili milion KM

0
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo ustupio je podatke o iznosu sklopljenih ugovora u Kantonu Sarajevo, ocijenivši da je sklapanje direktnih sporazuma u kategoriji postupaka koji su podložniji korupciji.

Kantonalnim javnim institucijama i preduzećima to nije predstavljalo prepreku da od ukupno sklopljenih ugovora u Kantonu Sarajevo, od 1. marta do 18. maja 2020. godine, njih 912 ili 74,27 posto bude sklopljeno putem direktnog sporazuma.

“Prosječno ugovorena vrijednost direktnog sporazuma za predmetni period iznosi 1.099,40 KM sa PDV-om”, kazali su u Uredu za borbu protiv korupcije.

Otvorenih postupaka je u tom periodu bilo ukupno 84 ili 6,84 posto, konkurentskih zahtjeva 79 ili 6,43 posto, pregovaračkih postupak bez objave obavještenja 30 ili 2,44 posto, posebnih režima dodjele ugovora 23 ili 1,87 posto…

Izvor: Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo

Izvor: Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo

U Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom su kazali da je Kanton Sarajevo poduzeo i poduzima određene korake u nastojanju da sve postupke javnih nabavki, koje provodi javni sektor Kantona Sarajevo, učini transparentnijim.

“Vlada KS donijela je Odluku o bazi podataka o javnim nabavkama za korisnike budžeta u KS, kojom je propisala obavezno objavljivanje podataka o provedenim javnim nabavkama, u Bazi podatka o javnim nabavkama”, kazali su nam u Uredu.

Dodaju da je Vlada KS donijela Uredbu o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač KS, koja će se primjenjivati od 1. januara 2021. godine i kojom se uređuju pravila i procedure u postupku javnih nabavki.

Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama odnosit će se na planiranje javnih nabavki i istraživanje tržišta, kriterijume za imenovanje komisije za nabavke, izbor postupaka javnih nabavki, procedure izrade tenderske dokumentacije…

“Ured će analizirati da li je procijenjena vrijednost istovrsnih roba, usluga ili radova na godišnjem nivou jednaka ili manja od 6.000 KM (bez PDV-a), koliko ugovorni organ može direktnim sporazumom tokom jedne godine potrošiti novca”, odgovorio je Ured.

Leave A Reply